Laptop là một công cụ làm việc không thể thiếu

Laptop là một công cụ làm việc không thể thiếu
Laptop là một công cụ làm việc không thể thiếu

Laptop là một công cụ làm việc không thể thiếu